RETAIL PARK - CAPITOL PARK

Poslovni kompleks se nalazi u Staroj Rakovici. Prema nameni poslovni kompleks je retail park. Kolski i pešački pristupi su ostvareni iz Ulice Patrijarha Dimitrija i Oslobodioci Rakovice.

Potreban broj parking mesta za parkiranje je obezbeđen na parceli i otvorenim platoima što ukupno iznosi 806 parking mesta. Prizemlje je, prema nameni, delom trgovina, hiper market, uslužne delatnosti, bioskopi i kompatibilne namene, a delom i administracija sa pratećim prostorijama.

Naziv: Capitol Park

Vrsta objekta: Retail Shopping Mall

Klijent: RCP Project doo

Godina: 2017.

Lokacija: Rakovica, Beograd, Srbija

Bruto površina: 24.100 m2

Spratnost: Pr+1

Autorski tim: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: IDR, UP, PGD, PZI

Status: Izvedeno